Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Openhandel.nl

Dit zijn de gebruikersvoorwaarden voor Openhandel.nl. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van gebruik van Openhandel.nl. Dit kan zijn het plaatsen van gratis advertenties waarin producten en/of diensten worden aangeboden, plaatsen van betaalde advertenties reageren op advertenties en overeenkomsten die Openhandel.nl aangaat voor het gebruik van de website.

De gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op alle transacties en diensten die via Openhandel.nl tot stand zijn gekomen. De voorwaarden zijn van toepassing op reguliere bezoekers en op adverteerders met gratis advertenties en betaalde advertenties op Openhandel.nl.

A.Het gebruik van openhandel.nl

1.Accoordverklaring
Door het bezoeken van Openhandel.nl gaan bezoekers aan Openhandel.nl automatisch accoord met de gebruikersvoorwaarden. De gebruikersvoorwaarden zullen bij een voorval en/of conflict altijd voorgaan op eventuele andere gebruikersvoorwaarden.

2.Doelstelling
Openhandel.nl is bedoeld voor iedereen die binnen de Nederlandse en/of Belgische wetgeving een item en/of dienst zoekt of wil aanbieden. Zij kunnen een advertentie plaatsen die voldoet aan de Algemene Voorwaarden van Open Handel, of kunnen reageren op een advertentie.

3.Bezoekers
Openhandel.nl staat open voor particulieren van alle leeftijden en voor bedrijven en (non-prodit) organisaties. Voor personen die items en/of diensten kopen of verkopen geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

4.Privacyverklaring
Onderdeel van de gebruikersvoorwaarden is een privacyverklaring, conform de geldende  AVG-wetgeving. Hierin is te lezen hoe Openhandel.nl omgaat met de privacy van alle bezoekers en hoe we deze zullen beschermen. Het is niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers van openhandel.nl te verzamelen en-of gebruiken. Klik hier voor de privacyverklaring.

5.Copyright
Op de gehele inhoud van Openhandel.nl geldt copyright. Niets van deze inhoud mag worden gecopieerd en/of gereproduceerd zonder nadrukkelijke toestemming. Gebruik van RSS feeds is wel toegestaan.

6.Websites en diensten van derden
Openhandel.nl heeft geen enkele zeggenschap over websites die via Openhandel.nl kunnen worden bereikt. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Openhandel.nl is niet aansprakelijk is voor de inhoud van deze externe websites.

B.Regels voor gratis advertenties

Openhandel.nl is een advertentieplatform waar een adverteerder advertenties kan plaatsen. Reageerders kunnen deze advertenties bekijken en er eventueel op reageren.

1.Te adverteren items
Te adverteren items zijn in eigendom van de adverteerder of mogen door de adverteerder worden verhandeld met instemming van de rechtmatige eigenaar. Het is strikt verboden om gestolen, illegale of onder valse voorwendselen verkregen items aan te bieden en-of te verhandelen. Aanbieder en reageerder zijn beide verantwoordelijk voor de, met hulp van Openhandel.nl, afgesloten overeenkomsten.

2.Advertenties
Advertenties die door een adverteerder op Openhandel.nl worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.
* In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.
* Elke titel en elke tekst van een Advertentie dient een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
* Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
* Het is niet toegestaan om gratis advertenties meer dan één keer op Openhandel.nl te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke advertenties op Openhandel.nl geplaatst te hebben en om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één advertentie tegelijk aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke advertenties of advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.
* Iedere advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

3.Advertentie-inhoud
*. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product of dienst die worden aangeboden juist en helder te beschrijven.
* Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
* Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of dienst.

4.Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

5.Echtheid en intellectueel eigendomsrecht
Het is niet toegestaan om een product in een advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten. Hieronder vallen auteursrecht, merkenrecht en modelrecht. Ook is het verboden om niet ter zake doende handels- of merknamen te gebruiken. Te verhandelen producten dienen echt te zijn en verhandeld mogen worden.

C.Een gratis advertentie plaatsen

Een adverteerder plaatst zijn advertentie via de knop 'plaats advertentie' op de homepage van openhandel.nl. Voordat een adverteerder een advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen. Daarna kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een advertentie aanmaken. Met het plaatsen van de advertentie komt automatisch aan advertentie-overeenkomst tussen de adverteerder en Openhandel.nl tot stand.

1.Periode dat een advertentie zichtbaar is
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste een maand op Openhandel.nl staan:

2.Advertentie verwijderen
Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de advertentie wordt aangeboden eindigt de advertentieovereenkomst tussen de adverteerder en Openhandel.nl.

3.Geen garanties
Openhandel.nl kan niet garanderen dat een advertentie tot succes zal leiden en is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of fouten in de website en/of een niet continue en/of veilige toegang.
Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

4.Ontbindingsrecht
Indien er sprake is van misbruik of ongeoorloofd handelen heeft openhansdel.nl het recht de advertentie te wijzigen of verwijderen en de advertentieovereenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden, conform artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek.

5.Biedingen zijn niet bindend
Een bod op een product of dienst in een advertentie is niet bindend. Een adverteerder is niet verplicht elk bod te accepteren. Indien een bod door een adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

D.Betaalde advertenties

Naast de gratis advertenties kunnen bedrijven ook kiezen voor het plaatsen van betaalde advertenties, dit in de vorm van een banner. Hiervoor gelden aparte tarieven. Klik hier voor de mogelijkheden en de tarievenlijst.

E.Slotbepalingen

1.Misbruik van de Openhandel.nl
Adverteren van items die in strijd zijn met de Nederlandse/Belgische wetgeving is strikt verboden. Onder deze items vallen bijvoorbeeld illegale diensten en producten, gestolen producten, drugs, wapens, menselijke organen en medicijnen die door een arts dienen te worden voorgeschreven. Daarnaast zijn advertenties verboden met een moreel ontoelaatbare inhoud, zoals dreigementen, discriminatie, beledigingen.

2.Melden van misbruik
Voor het melden van illegale advertenties en andere vormen van misbruik zoals hierboven omschreven, kan gebruik worden gemaakt van de link ‘Meldingen’ op de Homepage van openhandel.nl. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Ook klachten omtrent oplichting zijn te melden via de link ‘Meldingen’.

3.Gevolgen van misbruik
Indien wij aanwijzingen en/of klachten krijgen of een gegrond vermoeden hebben van misbruik en/of handel niet in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij maatregelen treffen, bijvoorbeeld het verwijderen van de advertentie, een bezoeker toegang tot Openhandel.nl beperken of ontzeggen. Indien daartoe aanleiding is kan Openhandel.nl binnen de grenzen van de wet, aangifte doen bij de politie.

4.Aansprakelijkheid
Openhandel.nl is, voor zover wettelijk van toepassing, niet aansprakelijk voor geschillen en welke schade dan ook als gevolg van adverteren op Openhandel.nl of het reageren daarop. Dit kan zijn door bijvoorbeeld het gebruik van de diensten van Openhandel.nl, onjuiste informatie verstrekken in een advertentie en het gebruik van items of diensten die worden aangeboden. Openhandel.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adverteerder en gebruiker. Openhandel.nl is geen partij bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen een adverteerder en een gebruiker. Adverteerders en gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

5.Klachtenregeling
Klachten over Openhandel.nl kunt u indienen via de link ´meldingen´. Deze worden dan binnen een redelijke termijn in behandeling genomen.

6.Vrijwaring aansprakelijkheid
Iedere gebruiker vrijwaart Openhandel.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade die voortvloeit uit de overeenkomst tussen een adverteerder en gebruiker, het product, de dienst en de advertentie.

7.Auteursrechten
Iedere adverteerder is zelf verantwoordelijk voor gebruik en/of misbruik van auteursrechten, handelsrechten en intellectuele eigendomsrechten van enige betrokken partij. Openhandel.nl is hiervoor niet aansprakelijk.

8.Juistheid gegevens
Openhandel.nl kan niet garanderen dat de inhoud van advertenties, reclames en/of gegevens van betrokken partijen volledig en juist zijn. De verantwoordelijkheid voor deze informatie ligt bij de adverteerder zelf.

9.Zoekmachines
Wanneer een advertentie van Openhandel.nl website is verwijderd door de adverteerder zelf-of door de Openhandel-administrator, is dat geen zekerheid dat deze ook uit het geheugen van een zoekmachine is verdwenen, Daar heeft Openhandel.nl geen invloed op en kan daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid dragen.

10.Wijzigingsrecht
Openhandel.nl behoudt het recht deze Gebruikersvoorwaarden zonder vooraankondiging te wijzigen binnen alle redelijkheid en binnen de grenzen van de Nederlandse en Belgische wetgeving.

11.Vrijwaring
Met het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van Openhandel.nl, vrijwaren betrokken partijen Openhandel.nl van welke vorm van claims dan ook gerelateerd aan het gebruik van de website.

12.Wijzigingen in Openhandel.nl
Openhandel.nl kan de website of delen daarvan zonder vooraankondiging wijzigen.